خدمات فنی مهندسی استیلا

محاسبات سازه

فرآیند طراحی و محاسبه برای سازه و سوله اسکلت فلزی شامل چندین مرحله است تا اطمینان حاصل شود که سازه می تواند بارهای مورد نظر را به طور ایمن تحمل کند و تمام الزامات نظارتی و ایمنی را برآورده کند. در اینجا یک نمای کلی از روند استیلا ارائه شده است.

محاسبات سازه

تعیین معیارهای طراحی:

هدف سازه (به عنوان مثال، سوله انبار، ساختمان صنعتی، فضای تجاری) را تعیین می‌شود.

بارهای مورد انتظار شامل بارهای مرده (بارهای دائمی مانند وزن سازه و تجهیزات) و بارهای زنده (بارهای موقت مانند برف، باد و سرنشینان) را شناسایی می‌شود.

کدهای ساختمانی محلی، مقررات منطقه بندی و ملاحظات زیست محیطی را تعیین می‌شود.

طراحی معماری:

طرح معماری که طرح کلی، ابعاد و ظاهر سازه را مشخص می‌کند.

مرحله طراحی معماری بر زیبایی شناسی و چیدمان سازه تمرکز دارد. در مهندسی سازه، اطمینان از همسویی طراحی معماری با الزامات سازه بسیار مهم است.این بدان معناست که ابعاد، اشکال و چیدمان باید بارهایی را که سازه تجربه خواهد کرد را محاسبه خواهیم کرد.

طراحی سازه:

تهیه طرح سازه بر اساس نقشه معماری:

سازه طوری طراحی می‌شود که بارهای مورد انتظار را تحمل کند، از جمله عواملی مانند بار برف، بار باد و نیروهای لرزه ای.

انتخاب مواد:

با در نظر گرفتن عواملی مانند استحکام، مقاومت در برابر خوردگی و هزینه، مواد مناسب را برای قاب و سایر اجزای ساختاری انتخاب کنید.

محاسبات بار:

بارهایی را که سازه تجربه خواهد کرد، از جمله بارهای مرده، بارهای زنده و بارهای محیطی محاسبه می‌شود.این محاسبات بر اساس کدهای ساختمانی محلی و استانداردهای مهندسی است.

توزیع این بارها در سازه را تعیین می‌کنیم.

تحلیل ساختاری:

استیلا تجزیه و تحلیل سازه را با استفاده از ابزارهای نرم افزاری یا محاسبات دستی انجام می دهد تا مطمئن شود که اسکلت فلزی می تواند بارهای محاسبه شده را تحمل کند.

عواملی مانند لنگرهای خمشی، نیروهای برشی و انحراف را برای بررسی یکپارچگی قاب در نظر گرفته می‌شود.

طراحی فونداسیون:

طراحی فونداسیون شامل تعیین نوع و ابعاد فونداسیون مورد نیاز برای حمایت از ساختار اسکلت فلزی است.این شامل در نظر گرفتن شرایط خاک و ظرفیت باربری، حصول اطمینان از توزیع مناسب بار سازه بر روی زمین است.

طراحی اتصال:

اتصالات بین اعضای سازه‌ای مانند تیرها، ستون‌ها و خرپاها در مهندسی سازه به دقت طراحی شده‌اند تا از مستحکم بودن و توانایی انتقال نیرو بدون شکست اطمینان حاصل شود.این می تواند شامل جوش، پیچ و مهره یا سایر روش های بست باشد.

عوامل ایمنی:

فاکتورهای ایمنی که به عنوان ضریب ایمنی نیز شناخته می‌شوند، برای بارهای محاسبه‌شده و ظرفیت‌های مواد اعمال می‌شوند تا حاشیه ایمنی را فراهم کنند.عوامل ایمنی عدم قطعیت در مواد و فرآیندهای ساخت و ساز را در نظر می گیرند تا اطمینان حاصل شود که سازه در معرض خطر شکست نیست.

ملاحظات زیست محیطی:

ملاحظات زیست محیطی در مهندسی سازه شامل رسیدگی به خوردگی بالقوه اجزای فلزی است.این ممکن است شامل مشخص کردن پوشش ها یا مواد محافظ مانند گالوانیزه برای جلوگیری از خوردگی باشد.

رعایت مقررات:

رعایت قوانین ساختمانی محلی، مقررات منطقه بندی و استانداردهای زیست محیطی در مهندسی سازه بسیار مهم است. این تضمین می کند که سازه ایمن است و الزامات قانونی را برآورده می کند.

نقشه های تفصیلی:

نقشه های مهندسی دقیق دستورالعمل های دقیقی را برای فرآیند ساخت و ساز ارائه می دهد.این نقشه ها شامل ابعاد، جزئیات اتصال و مشخصات مواد برای راهنمایی سازندگان است.

تهیه مواد:

تهیه مواد شامل دستیابی به اجزای فلزی و بست های لازم طبق مشخصات مهندسی می باشد.

ساخت و ساز:

در مرحله ساخت و ساز، استیلا ساختار اسکلت فلزی را طبق نقشه‌های مهندسی مونتاژ می‌کند و از پروتکل‌های ایمنی تعیین‌شده و استانداردهای کیفیت پیروی می‌کند.

ابزارهای مدیریت پروژه:

استیلا از نرم افزار مدیریت پروژه برای ساده کردن زمان بندی پروژه، نظارت بر پیشرفت و اطمینان از تحویل به موقع مواد استفاده می کند.مدیریت پروژه موثر با کاهش تأخیرها و بهبود تخصیص منابع، بهره وری را افزایش می دهد.

کنترل کیفیت:

اجرای اقدامات کنترل کیفیت برای تأیید اینکه ساخت و ساز مطابق با الزامات طراحی و ایمنی است.

تست و بازرسی:

انجام تست ها و بازرسی های سازه ای برای بررسی یکپارچگی و ایمنی سازه.

آزمایش کردن:

آزمایش سازه، مانند آزمایش بار، ممکن است برای اعتبارسنجی عملکرد سازه و انطباق با الزامات طراحی انجام شود.

مدارک و گواهینامه:

مجموعه ای جامع از اسناد که شامل محاسبات مهندسی، نتایج آزمایش و گواهینامه ها برای نشان دادن انطباق با مقررات و استانداردها است.