خدمات عمرانی و پیمان کاری استیلا

خدمات مشارکت در ساخت

مشارکت در خدمات ساخت و ساز،شامل مشارکت ذینفعان در فرآیند ساخت و ساز به درجات مختلف است. هدف خدمات ارائه شده در چنین مواردی اطمینان از همسویی پروژه با اهداف مشتری است.

شرح خدمات

1.مشاوره مشتری:

نیازسنجی: یک مشاوره اولیه شامل درک اهداف پروژه، اهداف و محدودیت های بودجه مشتری است.این فرآیند به تعیین محدوده و چشم انداز پروژه کمک می کند.

 برنامه ریزی پروژه:کارفرما و استیلا به طور مشترک پروژه را برنامه ریزی می کنند که شامل تعیین اهداف، تعریف الزامات و تعیین بودجه و جدول زمانی می باشد.

2.همکاری در طراحی:

خدمات مهندسی و معماری:استیلا به همراه تیم خود خواسته ها و انتظارات را بررسی می کند تا اطمینان حاصل شود که طراحی با دیدگاه مشتری، الزامات عملکردی و انطباق با مقررات مطابقت دارد.

نظرات طراحی:مشتری در بررسی طراحی، ارائه بازخورد، انجام تنظیمات و تایید طرح نهایی شرکت دارد.

3.مدیریت پروژه:

تعریف محدوده:گروه استیلا محدوده پروژه را تعریف می کند و جزئیاتی مانند مواد، روش های ساخت و استانداردهای کیفیت را مشخص می کند.

 کنترل بودجه:بودجه به دقت نظارت و مدیریت می شود تا اطمینان حاصل شود که با محدودیت های مالی مشتری مطابقت دارد.

زمان‌بندی:یک برنامه زمان‌بندی پروژه تهیه می‌شود که نقاط عطف کلیدی و جدول زمانی برای مراحل مختلف پروژه را مشخص می‌کند.

4.خدمات ساختمانی:

تدارکات:گروه استیلا، مواد، تجهیزات و نیروی کار لازم را تهیه می کند و در عین حال به دنبال راه حل های مقرون به صرفه است.

کنترل کیفیت:اقدامات کنترل کیفیت سختگیرانه برای اطمینان از اینکه ساخت و ساز مطابق با استانداردهای کیفیت و ایمنی پروژه است، اجرا می شود.

پیشرفت ساخت و ساز: مشتریان از طریق به روز رسانی منظم، بازدید از سایت و گزارش از پیشرفت پروژه مطلع می شوند.

5.مدیریت هزینه:

ردیابی هزینه شفاف: ردیابی دقیق هزینه به مشتری ارائه می شود که شفافیت و پاسخگویی را ممکن می سازد.

بهینه سازی هزینه:گروه ساخت و ساز ممکن است توصیه ها یا جایگزین های صرفه جویی در هزینه را بدون به خطر انداختن کیفیت ارائه دهد.

6.مستندات و گزارشات:

نگهداری سوابق:اسناد جامع شامل قراردادها، مجوزها و گزارش‌های پیشرفت برای رعایت و نگهداری سوابق نگهداری می‌شود.

گزارش‌های مشتری:مشتری گزارش‌های منظمی در مورد وضعیت پروژه،عملکرد مالی و هر موضوعی که ممکن است نیاز به توجه داشته باشد دریافت می‌کند.

7.رعایت قوانین و مقررات:

مجوز و انطباق:گروه استیلا تضمین می کند که پروژه با تمام قوانین ساختمانی محلی، مقررات و الزامات مجوز مطابقت دارد. 

مسئولیت و بیمه:پوشش بیمه ای مناسب و حفاظت از مسئولیت مورد توجه قرار می گیرد و کارفرما و گروه استیلا را تضمین می نماید.

8.پایان پروژه:

بازرسی نهایی:یک بازرسی کامل انجام می شود تا اطمینان حاصل شود که تمام کارهای ساخت و ساز مطابق با استانداردهای طراحی و کیفیت تایید شده است.

تحویل:پروژه تکمیل شده به همراه کلیه مدارک و کلیدهای لازم به کارفرما تحویل داده می شود.

9.رضایت مشتری:

بازخورد و پشتیبانی پس از اتمام:پس از پروژه، گروه استیلا به دنبال بازخورد مشتری است و برای هرگونه مشکل پس از ساخت یا ادعای گارانتی پشتیبانی می کند.

خدمات ارائه شده در یک پروژه ساختمانی که توسط مشتری تامین می شود،با هدف ایجاد یک فرآیند ساخت و ساز مشارکتی، شفاف و کارآمد است.چشم انداز و نیازهای مشتری در پروژه محوری باقی می ماند و گروه ساخت و ساز تلاش می کند تا یک پروژه ساخت و ساز با کیفیت بالا،با بودجه و به موقع ارائه دهد.